Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Platform / App:
De website, app en alle overige sociale platformen waarop BookThat actief is

BookThat:
BookThat B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76101126, statutair gevestigd aan de Arnhemse Poortwal 107, 3811 LZ te Amersfoort

Bezoeker:
De natuurlijke – of rechtspersoon die het Platform / App van BookThat bezoekt.

Gebruiker:
De natuurlijke – of rechtspersoon die zich op het Platform / App heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account.

Klant:
De Gebruiker van het Platform die een dienst boekt via het Platform

Account:
Het account waar de Gebruiker, Klant of dienst zich mee registreert op het Platform

Gebruikerscontent:
Alle audio-, visuele-, audiovisuele content en overige informatie dan wel gegevens die de Gebruiker uploadt op het Platform / App of via het Platform / App publiceert

BookThat content:
Alle audio-, visuele-, audiovisuele content en overige informatie dan wel gegevens die BookThat uploadt op het Platform / App of via het Platform / App publiceert

Aanbieder van dienst:
De persoon of groep die zijn, haar of hun dienst dan wel diensten aanbiedt dan wel aanbieden via het Platform / App

Optreden/Dienst:
De dienst die de aanbieder via het Platform / App aanbiedt, dit in de ruimste zin des woords

Prijs:
De totaal prijs welke de dienst en Klant zijn overeengekomen. Hierbij zijn alle vergoedingen inbegrepen

Fee / Feebedrag:
De bemiddelingsfee welke BookThat rekent voor de bemiddeling tussen de Klant en gebruiker. De bemiddelingsfee bedraagt 10% van het totaalbedrag wat voor het optreden in rekening wordt gebracht bij de Klant.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten, faciliteiten en platforms welke BookThat Flex aanbiedt. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op de Gebruiker, Klant en Aanbieder welke zich registreren op het Platform / App.

2.2. Door te registreren op BookThat, gaat een Gebruiker een juridisch bindende overeenkomst aan, waarbij de Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle op het Platform / App verrichte handelingen, alle via het Platform / App uitgebrachte offertes en alle via het Platform / App gesloten Boekingen.

2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder en BookThat. BookThat behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder is gehouden aan de gepubliceerde algemene voorwaarden op het Platform. Voor alle reeds ontstane boekingen blijven de algemene voorwaarden van kracht welke van toepassing waren op het moment van het ontstaan van de boeking. Indien Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder niet akkoord gaat met gewijzigde algemene voorwaarden, kan het Account worden beëindigd dan wel gedeactiveerd. Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder dient dit binnen 5 kalenderdagen na het ingaan van de wijziging te effectueren. Indien het Account niet binnen 5 kalenderdagen na het ingaan van de wijzigingen is voltooid, acht BookThat de Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden. Zolang het Account niet is beëindigd, dan wel gedeactiveerd is Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder akkoord met de vernieuwde algemene voorwaarden.

2.4. De (algemene) voorwaarden van de Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. En zijn nimmer van toepassing op enige betrekking tussen haar en BookThat.

Artikel 3. Boeking en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Via het Platform / App kan de Aanbieder een bericht gezonden worden over een Dienst. Via deze weg kan de beschikbaarheid van de Aanbieder op een bepaalde datum worden nagaan en/of een Aanvraag naar een Aanbieder worden gezonden.

3.2. Na het indienen van een Aanvraag zal de Aanbieder doorgaans binnen 24 uur reageren op de Aanvraag. Via het Aanvraagproces zal ofwel een Offerte toegezonden worden ofwel zal de Aanvraag worden geweigerd. Wanneer een Dienst kort dag na de aanvraag plaats zal moeten vinden, dan zal de Aanbieder binnen de grenzen van wat redelijk is reageren.

3.3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat een Offerte van de Aanbieder wordt aanvaard, de rechten en plichten zijn uitgewerkt in de boekingsbevestiging, deze is ontvangen èn de Prijs is goedgekeurd.

3.4. Het is niet toegestaan om door middel van het gebruik van het offerte-proces, contactgegevens met de Aanbieder uit te wisselen met als doel, een overeenkomst te sluiten met de Aanbieder buiten BookThat om.

3.5. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt erkend dat BookThat slechts als bemiddelaar optreedt en derhalve geen contractspartij wordt in de Overeenkomst met de Gebruiker en Aanbieder. BookThat faciliteert slechts tegen een fee, dat door middel van haar Platform / App Overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Aanbieder tot stand kunnen komen. BookThat aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Overeenkomst.

3.6. Indien de Aanbieder een aanvraag weigert en de Gebruiker dan wel Klant geen overige aanvragen meer heeft openstaan, dan kan BookThat contact opnemen met de Gebruiker dan wel Klant om suggesties te doen voor een vervangende Aanbieder.

3.7. Partijen komen overeen dat de elektronische communicatie als geldig wordt aangemerkt. Wanneer een e-mailbericht de mailbox van de wederpartij bereikt dan wel toegankelijk is voor de wederpartij, dan wordt geacht dat deze is ontvangen.

3.8. De Klant heeft het recht om de Boeking binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de Boeking kosteloos te annuleren. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden. De Klant dient een schriftelijke annulering te verzenden aan de Aanbieder. Het retourneren van hetgeen tot dan al betaald is vindt plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer de Boeking niet binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de boeking is geannuleerd, dan is de boeking bindend. Bij een annulering na deze periode is de boeking bindend en zal de betaling moeten plaatsvinden. In het geval de boeking plaatsvindt binnen 14 dagen voorafgaand aan de boeking, dan is er geen kosteloze annulering mogelijk.

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot het leveren van de dienst

4.1. Eventuele reiskostenvergoedingen dienen in de prijs van de Aanbieder te worden opgenomen en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. De Aanbieder dient deze kosten mee te nemen in de prijs in de daarvoor aangegeven invulvelden op het Platform / App.

4.2. De Klant garandeert dat: Alle benodigdheden waarvan overeengekomen is dat Klant deze voor Aanbieder zal verzorgen aanwezig zijn op locatie. Indien er voor de dienst een vergunning benodigd is, dat de Klant deze aanvraagt. Alle kosten samenhangende met de vergunningsaanvraag en/ of eventuele sancties voor het niet hebben van een vergunning komen voor rekening van de klant. Klant vrijwaart Aanbieder voor alle aansprakelijkheid en sancties hieromtrent.

4.3. In het geval de Aanbieder bestaat uit meerdere leden, dan behoudt de Aanbieder zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling. Indien er wijzigingen aangebracht worden in de samenstelling, dan dient de originele kwaliteit van de dienst gewaarborgd te zijn.

4.4. Wanneer de Aanbieder onderweg naar de dienst oponthoud heeft of verwacht dit te krijgen, dan zal de Aanbieder de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De Aanbieder zal voor zover redelijkerwijs mogelijk is, er alles aan doen om zo spoedig mogelijk ter plaatste te komen.

4.5. De Klant garandeert de veiligheid van de Aanbieder op de locatie van de dienst.

4.6. Wanneer de dienst buiten plaatsvindt, zal de locatie beschikken over een mogelijkheid tot de uitvoering van de dienst op een overdekte locatie. De klant zorgt, indien noodzakelijk, voor een deugdelijke beveiliging ter plaatse. De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw van de dienst. Er een deugdelijke stroomvoorziening aanwezig is op de locatie van de dienst. De gehele schade welke als gevolg van een ondeugdelijke stroomvoorziening wordt geleden door de Aanbieder zal door de Klant worden betaald. Wanneer er een ontheffing nodig is voor het laden en lossen van materiaal, en dit is nodig voor de dienst, dan zal de Klant hier zorg voor dragen. Indien er kosten voor het parkeren ter plaatse zijn, dat de Klant dit meldt aan de Aanbieder. De Klant zal de kosten voor het parkeren welke ter plaatse voldaan moet worden betalen voor de Aanbieder.

4.7. De Aanbieder garandeert om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn en te kunnen starten met de dienst.

4.8. Indien de Aanbieder niet komt opdagen op de overeengekomen locatie of meer dan een uur vertraagd is, zonder daarvoor een reden te hebben welke als legitiem is aangemerkt in deze algemene voorwaarden, zonder dat de Klant in tekort is geschoten met betrekking tot zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, dan is Aanbieder in gebreke en heeft BookThat het recht het account van deze betreffende Aanbieder te beëindigen. Ingeval van een no-show stelt BookThat alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van de Aanbieder voor de Klant te regelen. Eventuele bijkomende kosten voor het boeken van een Dienst van de vervangende Aanbieder, welke naar redelijkheid in dezelfde categorie valt, komen hierbij voor rekening van de oorspronkelijke Aanbieder. Aanbieder is in dat geval het Feebedrag verschuldigd wat in rekening was gebracht, indien de dienst doorgang had gevonden. Inhoudende 10% van het totaalbedrag. BookThat zal Aanbieder een factuur sturen ter hoogte van de Fee van het niet plaatsgevonden Dienst. Aanbieder dient deze factuur binnen 7 dagen na ontvangst van deze factuur te voldoen.

4.9. Wanneer de Aanbieder door ziekte niet in staat is de dienst op de overeengekomen datum en tijdstip uit te voeren, dan zal deze trachten om een gelijkwaardige vervanging te regelen voor de Klant zonder ten aanzien hiervan enige garantie te verstrekken. De Klant hoeft in dit geval de gesuggereerde vervangende Aanbieder niet te accepteren en kan de boeking annuleren, waarbij de reeds betaalde Prijs wordt teruggestort. Aanbieder kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving.

Artikel 5. Betaling

5.1. Klant dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de dienst de factuur te hebben voldaan. Indien Klant verzuimt om het verschuldigde bedrag uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de dienst te hebben voldaan, dan wordt de boeking automatisch geannuleerd. Op dat moment zal Klant annuleringskosten verschuldigd zijn jegens BookThat. De hoogte van deze annuleringskosten bedragen het factuurbedrag welke Klant verzuimt heeft te betalen.

5.2. Aanbieder wordt uiterlijk 14 dagen na de dienst uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats onder aftrek van de verschuldigde Fee. In het geval Klant een klacht heeft ingediend die nader onderzocht dient te worden kan de betaaltermijn verlengd worden met 72 uur. Indien blijkt dat de klacht dusdanig complex is dat langer onderzoek verricht dient te worden, zal BookThat de uitbetaling telkens met een redelijke termijn kunnen verlengen. Indien er sprake is van een klacht zal BookThat Aanbieder hier te allen tijde over informeren.

5.3. Indien Aanbieder door een oorzaak die aan hem te wijten is, niet zijnde overmacht, niet komt opdagen op een boeking, dan zal er geen uitbetaling plaatsvinden. Aanbieder is in dat geval het Feebedrag verschuldigd wat in rekening was gebracht, indien de dienst doorgang had gevonden. BookThat zal Aanbieder een factuur sturen ter hoogte van de Fee van het niet plaatsgevonden Dienst. Aanbieder dient deze factuur binnen 7 dagen na ontvangst van deze factuur te voldoen.

Artikel 6. Gebruik van het Platform / App

6.1. Indien men gebruik wil maken van het Platform / App, dan wel bepaalde onderdelen van het Platform / App, dan dient men zich eerst te registreren door een Account aan te maken. Registratie gebeurt door middel van het invullen van het registratieformulier op het Platform / App. Alle gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden. Het is uitdrukkelijk verboden om een account te creëren op naam van een andere natuurlijke- of rechtspersoon dan degene die zich registreert op het Platform / App.

6.2. Het Account kan op ieder gewenst moment worden beëindigd en/of gedeactiveerd. Dit kan door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek bij BookThat. Na toezending van een dergelijk verzoek geldt er een bij de Gebruiker een bedenktermijn van 5 werkdagen. Nadat het account is beëindigd dan wel gedeactiveerd, zal BookThat geen gegevens meer van de Gebruiker dan wel Aanbieder bewaren. Het kan zijn dat BookThat gehouden is toch enkele gegevens te bewaren volgens wettelijke bepalingen.

6.3. BookThat behoudt zich het recht voor om zonder voorgaande kennisgeving een Account van de Gebruiker dan wel Aanbieder te deactiveren / beëindigen. In het geval BookThat een account heeft gedeactiveerd / beëindigd, zal zij de Gebruiker dan wel Aanbieder hiervan op de hoogte stellen. Indien BookThat gerichte aanwijzingen heeft dat de informatie, welke door een Gebruiker dan wel Aanbieder op het Platform / App wordt vermeld, onjuist of incompleet is dan behoud BookThat zich het recht voor om deze informatie te verwijderen of het complete account te verwijderen.

6.4. BookThat is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen een registratie te weigeren dan wel te annuleren.

6.5. Gebruiker stemt ermee in om alleen content of informatie te verstrekken die niet in strijd is met de wet of rechten van anderen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten). Het is verboden om met het gebruik van het Platform / App en met het plaatsen van content op het Platform / App intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden, met inbegrip van auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. Kopieer of distribueer bijvoorbeeld geen bijdragen of andere content van anderen zonder hun toestemming (behalve via de beschikbare functionaliteit voor delen). BookThat vereist dat door Gebruiker geplaatste gegevens volgens deze algemene voorwaarden nauwkeurig en niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden zijn.

6.6 BookThat kan niet garanderen dat het Platform / App foutloos en zonder onderbrekingen zal functioneren. BookThat spant zich ten alle tijden in om het Platform / App zo goed als mogelijk te laten werken en te optimaliseren.

6.7. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart Gebruiker zich bevoegd om overeenkomsten aan te gaan en te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

6.8. BookThat is ten alle tijden gerechtigd het Platform / App buiten werking te stellen en verleend ten aanzien van de beschikbaarheid van het Platform / App geen enkele garanties.

6.9. Het is niet toegestaan om de beveiligingen op het Platform / App te omzeilen en/of deze te verwijderen en/of dit voor derden mogelijk te maken of te faciliteren;

6.10. Het is niet toegestaan om bedreigingen, beledigingen, lasterlijke, vulgaire, of gedragingen van soortgelijke strekking te plaatsen of te verspreiden via de Website.

6.11. Het is niet toegestaan het Platform / App te gebruiken om materiaal dat auteurs-, merken- of anderszins eigendomsrechtelijk wordt beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten te plaatsen, verspreiden dan wel te uploaden op het Platform / App. In het geval Gebruiker dan wel Aanbieder dit verbod overtreed is deze aansprakelijk. Gebruiker dan wel Aanbieder vrijwaart BookThat volledig tegen elke aanspraak van derden welke hiermee samenhangt.

6.12. Gebruiker en Aanbieder geven met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden BookThat uitdrukkelijk toestemming om al het materiaal, inhoudende beeldmateriaal zoals foto’s, video’s en logo’s, als geluidsmateriaal zoals samples, welke zij op het Platform / App hebben geplaatst, te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden. Gebruiker dan wel Aanbieder verklaren dat al het materiaal wat zij plaatsen op het Platform / App rechtenvrij is en vrij door BookThat gebruikt kan en mag worden, zonder dat BookThat hierbij inbreuk maakt op enige intellectuele eigendommen dan wel andere soortgelijke eigendomsrechten. In het geval BookThat gebruik heeft gemaakt van materiaal, zoals voorgaand beschreven, wat niet rechtenvrij was, en hierdoor inbreuk is gemaakt op een intellectueel eigendom dan wel een ander soortig eigendomsrecht in de breedste zin des woords, is de Gebruiker dan wel Aanbieder die dit materiaal geplaatst heeft op het Platform / App aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade. Gebruiker dan wel Aanbieder vrijwaart BookThat volledig ten aanzien van alle hieruit voortvloeiende directe dan wel indirecte schade en aanspraken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. BookThat is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie en/of gegevens die door Gebruikers dan wel Aanbieder op het Platform / App wordt geplaatst voor zover de wet dit toestaat.

7.2. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade indien het Platform / App niet beschikbaar is of onjuist functioneert.

7.3. Met aanvaarding van deze algemene voorwaarden vrijwaart Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder BookThat volledig tegen iedere schade dan wel aanspraak van derden die voortvloeien of verbandhouden met het gebruik van het Platform / App door Gebruiker dan wel Aanbieder.

7.4. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit de bemiddeling door BookThat op basis van onjuiste verstrekte informatie door Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder.

7.5. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade van apparatuur dan wel eigendommen van Aanbieder of Klant.

7.6. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige reputatie- dan wel imago schade van Gebruiker, Klant of Aanbieder.

7.7. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de nalatigheid van Aanbieder of Klant.

7.8. BookThat is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit inbreuken op eigendomsrechten / intellectuele eigendommen door Aanbieder of Klant.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1. Het is Gebruiker dan wel Aanbieder verboden om gegevens, programma’s, bestanden, en/of overige materialen die op het Platform / App zijn geplaatst te downloaden, te dupliceren, te wijzigen, openbaar te maken voor direct dan wel indirecte commerciële doeleinden, zonder voorafgaande toestemming van BookThat.

8.2. BookThat geeft uitdrukkelijk toestemming om content te delen op social media welke strekt ter reclame / promotie van BookThat of reclame / promotie van het Gebruikersprofiel van een Aanbieder op het Platform / App.

Artikel 9. Klachten

9.1. Klant heeft het recht om tot uiterlijk 48 uur na de dienst klachten kenbaar te maken bij BookThat. BookThat zal de ingediende klacht behandelen en onderzoeken. In het geval de klacht terecht bevonden wordt door BookThat, zal er een restitutie kunnen plaatsvinden van een gedeelte van het betaalde bedrag dan wel het volledige bedrag. Dit alles is ter beoordeling van BookThat.

9.2. Indien Klant verzuimt om uiterlijk binnen 48 uur na de dienst de klacht bij BookThat kenbaar te maken, vervalt het recht om klachten in te dienen en dus het recht op een eventuele restitutie van betaalde gelden.

9.3. Indien de overeenkomst wordt gesloten met een consument geldt het consumentenrecht.

9.4. Indien Klant of Aanbieder van mening is dat er sprake is van wanprestatie of van mening is dat enige bepalingen uit de overeenkomst niet zijn nageleefd dienen zij zich in eerste instantie tot BookThat te richten. BookThat tracht tot een oplossing te komen. Indien blijkt dat een oplossing naar beoordeling van een der partijen niet mogelijk blijkt te zijn zal BookThat geen partij meer zijn in de conflictoplossing. BookThat zal partijen hier uitdrukkelijk over informeren. Partijen dienen zich in dat geval tot elkaar te richten en te trachten er buiten de bemoeienis van BookThat om nader tot elkaar te komen.

Artikel 10. Ontbinding

10.1. Indien door Klant de Dienst wordt geannuleerd vanwege een aan Klant toe te rekenen omstandigheid, dient Klant de annuleringskosten aan BookThat c.q. Aanbieder te vergoeden conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

10.2. Bij een geldige annulering van de Overeenkomst zal BookThat, conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, het reeds betaalde restitueren onder aftrek van de annuleringskosten;

10.3. Gebruiker is, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Aanbieder niet verschijnt voor het verrichten van de Dienst. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk is ontbonden binnen 48 uur nadat de dienst zou hebben moeten plaatsvinden, zal hierover zelfstandig contact opgenomen dienen te worden met de Aanbieder. BookThat zal hierbij in geen geval partij zijn.

10.4. De Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de dienst kosteloos te annuleren ingeval van dringende redenen, waaronder tevens begrepen de mogelijkheid tot geven van een radio-, of televisieoptreden.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Wanneer BookThat door een niet-toerekenbare tekortkoming, zijnde overmacht, niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker dan wel Aanbieder kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van de overmacht.

11.2. Overmacht behelst in ieder geval elke omstandigheid welke niet afhankelijk is van de wil van BookThat, welke bewerkstelligt dat de nakoming van de verplichtingen van BookThat jegens Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder wordt verhinderd, vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt waardoor nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van BookThat kan worden gevergd. Onder overmacht wordt tevens verstaan een tekortkoming van de leveranciers van BookThat en de arbeidsongeschiktheid van de Aanbieder wegens ziekte dan wel ongevallen.

Artikel 12. Privacy

12.1. BookThat behandelt alle informatie welke persoonsgegevens bevatten vertrouwelijk.

12.2. BookThat verwijst naar haar Privacy Statement op het Platform / App met betrekking tot haar beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13. Extra bepalingen BookThat Accomodaties

13.1 BookThat bemiddelt enkel tussen Aanbieder en Klant. BookThat treedt nimmer op als verhuurder van de woning welke Aanbieder via het Platform / App aanbiedt.

13.2 Aanbieder vrijwaart BookThat volledig voor iedere schade dan wel mankementen aan, in en om de woning in de ruimste zin des woord. BookThat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor toegebrachte schade door Aanbieder zelf, Klant of derden.

13.3 BookThat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop Aanbieder en Klant, na het aangaan van de overeenkomst, hun verplichtingen jegens elkaar nakomen.

13.4 BookThat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden dan wel geschillen die voortvloeien uit het doen van een onjuiste opgave van de juridische dan wel feitelijke status van de woning door Aanbieder.

13.5 De woning welke Aanbieder aanbiedt op het Platform / App zal enkel en alleen worden aangeboden met het doel tot het verhuren van de woning als woonruimte aan Klant.

13.6 Indien Aanbieder een woonruimte aanbiedt waarvoor een vergunning voor is vereist, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van Aanbieder zelf. Indien Aanbieder niet beschikt over een vergunning terwijl dit vereist is en er vanwege het absent zijn van deze vergunning boetes dan wel dwangsommen worden opgelegd aan Aanbieder, dan komt dat tevens voor rekening en risico van Aanbieder. BookThat dan wel Klant kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van boetes dan wel dwangsommen.

13.7. Aanbieder heeft de mogelijkheid tot het in rekening brengen van een borg bij de Klant. Deze borg zal verrekend worden in de eerste betaaltermijn. De Aanbieder en Klant dienen afspraken te maken over de voorwaarden waaronder deze borg door Aanbieder aan Klant terugbetaald dient te worden dan wel ingehouden mag worden door Aanbieder. BookThat kan door geen der partijen aansprakelijk worden gehouden voor het terugbetalen van de borg.

13.8 Indien de woning door Aanbieder aan een Klant wordt verhuurd welke de woning huurt met een zakelijk oogmerk, inhoudende met het oogmerk tot onderverhuur van de woning aan derden, dan is dit enkel toegestaan indien Aanbieder hier expliciet akkoord voor heeft gegeven. Indien Klant de woning ten onrechte onderverhuurt aan derden staat het Aanbieder vrij de door hem geleden schade te verhalen op Klant. BookThat zal nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het onrechtmatig onderverhuren door Klant.

13.9 Aanbieder dient in de omschrijving van de te huren woning een duidelijk en puntsgewijs overzicht te geven van de al dan niet te leveren zaken en/of diensten door Aanbieder aan Klant. Indien Aanbieder verzuimt tot het doen van een dergelijke specifieke opgave van de door hem al dan niet te leveren zaken en/of diensten, dan zullen de eventuele extra kosten voor rekening van Aanbieder komen. BookThat zal nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de schade welke Aanbieder lijdt voortvloeiende uit het niet, niet volledig of onjuist opgeven van een duidelijk en puntsgewijs overzicht van de al dan niet te leveren zaken en/of diensten door Aanbieder.

13.10 Aanbieder en Klant dienen afspraken te maken over het uit te voeren onderhoud aan de woning dan wel het verhelpen van eventuele schades welke ontstaan zijn tijdens de huurperiode. Indien Aanbieder en Klant onderling geen afspraken hebben gemaakt over deze materie, dan is hetgeen bepaald in de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE, zoals genoemd in art.13.12, omtrent schades en onderhoud van toepassing. BookThat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de zijde van Aanbieder of Klant, dit in de ruimste zin des woord, met betrekking tot schade samenhangende met ontstane schade in een door Aanbieder verhuurde woning dan schade samenhangende met het onderhoud van de woning.

13.11 Aanbieder en Klant dienen afspraken te maken over de oplevering van de woning en de daarbij behorende inspecties. Aanbieder en Klant dienen bij aanvang van de huurperiode de staat van de woning zelf en hetgeen in, aan en om de woning vast te leggen. Tevens dienen er door Aanbieder en Klant afspraken gemaakt te worden over de oplevering van de woning aan het einde van de huurperiode. Bij de oplevering van de woning dient er door Aanbieder en Klant tevens een inspectierapport opgesteld te worden over de staat van de woning zelf en hetgeen in, aan en om de woning. BookThat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien een der partijen dan wel beider partijen nalatig handelt met betrekking tot de verplichting tot het vastleggen van de staat van de woning bij de aanvang van de huur dan wel het opstellen van een inspectierapport bij de oplevering van de woning aan het einde van de huurperiode en er vanwege deze nalatigheid schade ontstaat bij een der partijen dan wel bij beider partijen.

13.12 Op de verhuur van accommodaties, welke woonruimten betreffen, zijn de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE, Model door de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vastgesteld en op 12 april 2017, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 2017.21 van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Aanbieder en Klant. Indien Aanbieder en Klant uitdrukkelijk anders overeenkomen dan hetgeen bepaald in de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE, dan zal hetgeen tussen Aanbieder en Klant overeengekomen prevaleren, mits hetgeen overeengekomen is schriftelijk aantoonbaar is.

13.13 Indien er een geschil ontstaat tussen Aanbieder en Klant over het een der onderwerpen besproken in dit artikel dan wel een ander aan de huur gerelateerd onderwerp kan BookThat optreden als een bemiddelende partij. Dit is enkel een op service gerichte activiteit, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden door Aanbieder, Klant of derden.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1. Ingeval een der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan zal hiervoor een nieuwe bepaling in de plaats treden welke geen nietigheid behelst en een soortgelijke strekking en effect heeft.

14.2. Op de rechtsbetrekking tussen Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder en BookThat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze rechtsbetrekking zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Midden Nederland.

14.3. Bij elke boeking, welke tot stand komt via BookThat, zal er nimmer sprake kunnen zijn van een dienstbetrekking. Noch tussen Klant en Aanbieder, noch tussen BookThat en Aanbieder. De Aanbieder is aan te merken als zelfstandig opererend zonder dat er sprake is van ondergeschiktheid. De Aanbieder en Klant handelen voor eigen rekening en risico.